15/12/17  Tin của trường  206
HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
 25/04/16  Tin của trường  396
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Vụ Bổn.